John & Myron
Somewhere in Germany,   7ASO Tour, c.1958
John Sant'Ambrogio, Cello   Myron Rosenblum, Viola